woensdag 13 januari 2016

Iërste stuurgroep beejeinkôms

Op 4 januwarie kwaam de Stuurgroep veur ut iërs beejein, Riet Fleuren waas ôs gasvrouw en we hadde ut allermoëijste oëtzich op ut hert van Bliërick.

Met dank aan onze gastvrouw opende Joep Dückers deze eerste bijeenkomst. Uitdrukkelijk werd nog eens uitgesproken dat we erover waken dat de Heemkundekring de gehele regio bestrijkt van Hout-Blerick, de Boekend en Blerick. Volgende agendapunten werden bediscussieerd:

1. Doelstelling
De Heemkundekring Boekend - Blerick en Hout-Blerick bevordert de belangstelling, vergroot de kennis en verkleint de afstand voor historisch relevante zaken, waaronder ook landschap en natuur, van vroeger en nu voor de Boekendse, Hout-Blerickse en Blerickse regio. 

2. Hoe doen we dat
 1. Het verzamelen, verwerven en beheren van goederen, boeken, naslagwerken, bronnen en archivalia, alles van historische betekenis; 
 2. Inspanningen te leveren voor het behoud van gebouwen en andere zaken die als monument of als karakteristiek en/of historisch relevant hiervoor in aanmerking komen. 
 3. Het zo breed mogelijk publiceren, uitdragen en communiceren van die historisch relevante zaken (lezingen, lessen, artikelen etc.)

3. Struktuur van de Heemkundekring
is georganiseerd in werkgroepen, gedragen door de belangstelling van de leden en de lokale interesses:
 1. Streekgeschiedenis (Fort St.Michiel, Blariacum etc.)
 2. Familiegeschiedenis (genealogie, bidprentjes, etc.) 
 3. Foto en film (Bliërick vruueger en noow) 
 4. Tradities (verenigingen, b.v. Schutterij) 
 5. Monumenten (i.o.m.Vereniging Kruisen en Kapellen, Open Monumenten etc.) 
 6. (ad hoc) Specifieke onderwerpen; en het

Bestuur, dat de werkgroepen coördineert, faciliteert en stimuleert bij hun: 
 • Studie 
 • Archiefonderzoek 
 • Publikaties 
 • Lezingen 
 • Exposities  

4. Statuten / Bestuursverkiezing
Wordt de Heemkundekring een Stichting of een Vereniging? Vanwege het feit dat binnen een vereniging de leden aan zet zijn, en bepalend zijn, wordt voor deze vorm gekozen. We halen informatie bij regionale Heemkundekringen, en bereiden de statuten voor. En checken de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).  De stuurgroep blijft aan totdat in de eerste ledenvergadering het bestuur wordt gekozen.

5. Locatie : 
het is belangrijk dat onze activiteiten rouleren tussen Boekend - Blerick en Hout-Blerick. De volgende ledenbijeenkomst staat gepland in Hout-Blerick (25 februari 2016 om 20.00 uur: Zalzershaof, Zalzerskampweg 64, 5926 PL Hout-Blerick). Verder wordt er geïnventariseerd:
 • onze vaste vergaderlocatie voor bestuur en werkgroepen (Raodhoës, Koetshuis Pastorie, of andere alternatieven);
 • een makkelijk toegankelijke ruimte voor het stallen, archiveren van ons ‘materiaal’ (bibliotheek);

6. Volgende activiteiten:
2de bijeenkomst stuurgroep is 28 januari 2016 om 19:30 uur in ‘ut Raodhoës’, op de agenda staan:
 1. Beleidsplan komende drie jaar
 2. Statuten / Huishoudelijk Reglement 
 3. Voorbereiding 2de bijeenkomst ‘belangstellenden’ , met 
  1. een tweede interessante lezing!!, en de vraag aan
  2.  alle ‘belangstellenden’ om na te denken over hun persoonlijk actieve / passieve bijdrage binnen onze Heemkundekring.

7. Wat verder ter tafel kwam:
 • we zijn gestart met een inventarisatie van alle bekende pubikaties Boekend - Blerick en Hout-Blerick. Vraag aan de stuurgroepleden hun lijstjes aan te leveren;
 • Er is een voorlopige eenvoudige website ter algemene informatie http://heemkundeblerick.blogspot.nl/ ; er wordt nagedacht over opzet (struktuur, server etc.) voor een definitieve website.
 • Voorlopige publikaties kunnen via de Blerickse Krant.
 • We zoeken een (voorlopige) ambtelijk secretaris.

Om 22:15 uur sluit Joep de vergadering! Het is nog wat aftasten, maar de eerste contouren, van wat iets moois kan worden, worden zichtbaar.

Opmerkingen en ideeën zijn altijd welkom!!

maandag 21 december 2015

Heemkundekring in de steigers

Iërste beejeinkôms 10-12-2015 in de trouwzaal van ’t Raodhoës in Bliërick. 

Om 20:00 uur heette Joep Dückers de 17 belangstellenden van harte welkom voor een bijzondere gebeurtenis: ‘de aftrap van een heemkundekring Boekend, Hout-Blerick en Blerick’. Verder waren 12 belangstellenden met redenen verhinderd, waarmee ‘we’ de dertig al bijna gehaald hebben. Er stonden drie punten op de agenda:
 • Presentatie ‘Vergaete meules male gen mael’ van Jan Titulaer. Een inleiding hoe sterk de verbondenheid van een familiegeschiedenis met heemkunde kan zijn. Hoe belangrijk het is om het verleden te conserveren en uit te dragen. 
 • Rondje langs alle aanwezigen. Waarbij iedereen zijn eigen verhaal vertelde, zijn / haar eigen motivatie voor een op te richten Heemkundekring. Al snel bleek hoe gemêleerd het gezelschap was, en hoe breed we tegen heemkunde aan moeten kijken. Het werd een boeiend betoog uit 17 monden, een korte en zeker niet volledige samenvatting:
  1. Behoud van oude boerderijen en de sociaal culturele erfgoed daar omheen;
  2. Bereidheid de geschiedenis (en overgang) van land- naar tuinbouw vast te leggen in onze kring;
  3. Mensen verzamelen in hun eigen persoonlijke archief hun familie- en omgevingsgeschiedenis;
  4. De Historische Werkgroep staat op het punt opgeheven te worden. Het omvangrijke werk wordt geïnventariseerd en overgedragen (Stadsarchief);
  5. De ontelbare publicaties in boeken, tijdschriften, kranten etc.. Hoe belangrijk ook dit te inventariseren en inzage in te geven;
  6. Er worden nu al (historische) rondleidingen verzorgd en lessen gegeven op twee Blerickse scholen in groep acht;
  7. Het taalkundige aspect van het oude Bliëricks, het bewaren, verklaren en uitdragen;
  8. Belangstelling voor de numismatiek (munten), hoe mooi zou het zijn een publicatie van alle in onze regio gevonden oude munten met hun eigen verhaal daarbij;
  9. Er is interesse in de toponiemen en verklaring van de straatnamen;
  10. Een stukje begrijpelijk eigenbelang, zoeken naar de eigen familiegeschiedenis;
  11. Inzet van computer en digitalisering bij b.v. alle historische landkaarten;
  12. Opstarten van een Re-enactmentgroep. Er werd gewezen op de prachtige wand in de trouwzaal met op de achtergrond zicht op de vesting Venlo. Met op de voorgrond infanteristen uit de tijd 1830-1839.
 • Na een korte pauze werden de eerste spijkers met koppen geslagen. Er werd een stuurgroep van zes personen geformeerd die de komende twee maanden met de volgende opdracht op pad gaat:
  • Het structureren van de wensen, interesses en belangstelling. Een eerste grove concept werd na enige discussie uitgesproken.
  • Het zoeken naar een geschikte (werk)locatie. Dit kan zijn een vast inloophuis of roulerend Boekend, Hout-Blerick en Blerick.
  • Afstemming (info inwinnen) bij Heemkundeverenigingen in het Limburgse.
·        De volgende bijeenkomst van de stuurgroep is 4 januari 2016!

Iërs waas d’r unne oproòp van Joep

Begin november kwaame d’r in twiëje streekblaedjes eine oproòp van Joep Dückers: ‘Is er belangstelling voor een Heemkundige Kring Blerick?’. Nou, die belangstelling leet neet lang op zich wachte. Auk gen wônder, de Feesboek-pagina: ‘Bliërick van vruueger en noow’ haet bijna 3000 leeje. Noow hebbe die zich gelökkig neet allemaol geliëk aangemeld, maar die hadde waal ut veurke behuuerlik aangewakkerd. D’r woord al op en neer gebeld en gemeeld, we môste maar us beejein gaon zitte met die van d’n Boôkend, Holt-Bliërick en Bliërick. Ut kôsde waal wat, maar Joep vônd d’n trouwzaal in ut Raodhoës de meis geschikde plaats.

Idderein waas welkom, auk die zich nog neet hadde aangemeld: